About Argyll Walking Holidays

info@scotlandwalking.uk
+44 (0)1369 860272

Reisvoorwaarden About Argyll Walking Holidays

Artikel 1 - Algemeen   
1.1    Toepassingsgebied:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, reserveringen en/of boekingen van About Argyll Walking Holidays. About Argyll Walking Holidays is gevestigd in Schotland, Letters Lodge South, Strathlachlan, Argyll, PA27 8BZ.
1.2    Opdrachtgever:
Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere (rechts)persoon die in Nederland bij About Argyll Walking Holidays een reservering/boeking heeft gedaan of wenst af te sluiten. Behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), alsmede degene(n) te wiens behoeve de boeking/reservering is bedongen.
1.3    Deelnemer:
De persoon die deelneemt aan de reis.
1.4    Werkdagen:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 2 - Aanmelding, betaling en wijzigingen   
2.1   
Aanmelding voor een reis geschiedt door inzending per post, fax of e-mail van het aanmeldingsformulier. Gelijktijdig dient een aanbetaling van €200,- per persoon (luxe wandelrondreis en Orkney & Shetland gecombineerd €400,- per persoon; wandelvakantie op maat 15% van de reissom) te worden overgemaakt op onze Nederlandse bankrekening, nummer 3648.84.703, ten name van About Argyll Walking Holidays in Strathlachlan.
IBAN: NL14 RABO 0364 8847 03
BIC: RABONL2U
Bank: Rabobank Graafschap, Postbus 20, 7040AA 's-Heerenberg
2.2
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door About Argyll Walking Holidays vindt een voorlopige reservering plaats. Wordt de aanbetaling niet binnen 5 werkdagen ontvangen, dan vervalt de voorlopige reservering.
2.3
Na ontvangst van de aanbetaling, vindt de definitieve reservering plaats. De opdrachtgever ontvangt hierna een reisovereenkomst/factuur. Het restant van de reissom dient uiterlijk 56 dagen voor vertrek te zijn voldaan.
2.4
Lukt het About Argyll Walking Holidays niet om aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen, bijvoorbeeld omdat de betreffende reis of vlucht al vol is, dan zal een alternatief worden aangeboden. De opdrachtgever is gerechtigd dit aanbod te weigeren en de aanmelding te annuleren. De reeds overgemaakte aanbetaling wordt in dit geval gerestitueerd.
2.5
Bij aanmelding binnen 56 dagen voor vertrek, dient de gehele reissom gelijktijdig met de aanmelding te worden voldaan.
2.6
Indien men bij aanmedling inclusief reis Nederland-vertrekpunt, aangeeft dat voor een andere vertrek- of terugreisdatum wordt gekozen dan bij de betreffende reis staat vermeld, zullen eventuele meerkosten van de ticket in rekening worden gebracht.
2.7
Wijzigingen in de reservering kunnen tot 28 dagen voor vertrek, alleen op werkdagen en uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever worden doorgegeven. About Argyll Walking Holidays zal haar uiterste best doen de gewenste weizigingen door te voeren. Hiervoor worden €50,- administratiekosten in rekening gebracht plus eventuele kosten verband houdende met de wijziging.
2.8
De opdrachtgever is voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de aanmelding. Alle op het aanmeldingsformulier opgegeven personen zijn voor hun deel aansprakelijk.
2.9
About Argyll Walking Holidays is bevoegd de verschuldigde bedragen te incasseren.
    
Artikel 3 - Annulering   
3.1
Annulering van een gereserveerde reis kan uitsluitend schriftelijk door de opdrachtgever worden gedaan. De datum van het poststempel geldt als annuleringsdatum. Per reiziger zijn hiervoor de volgende bedragen verschuldigd:
annulering tot 56 dagen voor vertrek: aanbetaling;
annulering 56 - 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
annulering 28 - 0 dagen voor vertrek: de volledige reissom.
3.2
Bij minder dan vier deelnemers voor een wandelreis heeft About Argyll Walking Holidays het recht om de reis te annuleren. De deelnemers worden hiervan uiterlijk 42 dagen voor vertrek schriftelijk op de hoogte gesteld. About Argyll Walking Holidays zal een alternatieve reis aanbieden. Indien de deelnemer geen gebruik wil maken van dit aanbod, zal het reeds betaalde bedrag volledig wordt gerestitueerd.
    
Artikel 4 - Documenten en verzekeringen   
4.1
De deelnemer dient ervoor te zorgen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort.
4.2
Indien de deelnemer de reis niet kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de deelnemer.
4.3
De deelnemer wordt dringend aangeraden om voor de duur van de reis een reisongevallen-, reisbagage- en ziektekostenverzekering af te sluiten.
    
Artikel 5 - Rente en incassokosten    
5.1
De opdrachtgever/deelnemer die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd.
5.2
Voorts is de opdrachtgever/deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door About Argyll Walking Holidays ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van €50,-.
    
Artikel 6 - Aansprakelijkheid, uitsluiting en klachten   
6.1
About Argyll Walking Holidays zal de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen en de reis overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben, uitvoeren.
6.2
Indien de reis volgens de deelnemer niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 omschreven verwachtingen, dient de deelnemer dit zo spoedig mogelijk aan de reisleider te melden, opdat deze een passende oplossing kan treffen.
6.3
Als de tekortkoming niet naar tevredenheid wordt opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient deze schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde reis bij About Argyll Walking Holidays worden ingediend.
6.4
De schadevergoeding die About Argyll Walking Holidays in verband met tekortkomingen bedoeld in lid 1 eventueel uitkeert, zal nooit meer bedragen dan eenmaal de betaalde reissom.
6.5
Van de deelnemer wordt verwacht dat deze de aanwijzingen van About Argyll Walking Holidays en van personen van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, in het bijzonder de reisleider, opvolgt. Dit in het belang van een goed verloop van de reis en de veiligheid van de deelnemer en de rest van de groep.
6.6
About Argyll Walking Holidays en personen van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, in het bijzonder de reisleider, hebben het recht om een deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt of kan veroorzaken, dat een goed verloop van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, van (voortzetting van) de reis uit te sluiten. Indien en voor zover de uitsluiting de deelnemer niet kan worden toegerekend, heeft de deelnemer recht op restitutie van de reeds betaalde reissom of een gedeelte daarvan. Indien de uitsluiting de deelnemer wel kan worden toegerekend, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer en vindt geen restitutie van de reissom plaats.
6.7
About Argyll Walking Holidays aanvaart geen aansprakelijkheid voor verwondingen, verlies of schade, tenzij deze zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van About Argyll Walking Holidays of van personen van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik is gemaakt.
6.8
About Argyll Walking Holidays aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een door de deelnemer afgesloten verzekering, waaronder reis-, annuleringskosten- en ziektekostenverzekeringen.
6.9
Op alle geschillen tussen About Argyll Walking Holidays en de opdrachtgever/deelnemer is Schots recht van toepassing.